Poniższe podmioty są uprawione do nabywania produktów Microsoft w wersji Academic Edition (AE) w ramach wskazanych programów i są zdefiniowane jako uprawnieni użytkownicy edukacyjni. Microsoft zastrzega sobie prawo do sprawdzenia statusu uprawnionego użytkownika edukacyjnego w przypadku każdego klienta lub proponowanego klienta.

  UPRAWNIENI UŻYTKOWNICY EDUKACYJNI: DOSTĘPNE PROGRAMY:
A) Instytucje Edukacyjne Produkt detaliczny AE

Academic Open

Academic Select Plus

(i) Szkoła, uczelnia akademicka lub inna instytucja edukacyjna akredytowana przez właściwą rządową agencję w kraju, w którym dana Instytucja Edukacyjna ma swoją główną siedzibę; lub Umowa Campus (obejmuje nowy rodzaj rejestracji: Enrollment for Education Solutions) (dla szkół podstawowych/gimnazjów/szkół średnich oraz ponadpodstawowych/wyższych)

Umowa School

(tylko sektor edukacji na poziomie szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej)

Umowa Open Value Subscription for Education Solutions (dla szkół podstawowych/gimnazjów/szkół średnich oraz ponadpodstawowych/wyższych)

Umowa Legalizacyjna Get Genuine Windows dla Instytucji Akademickich

Umowa Microsoft Online Subscription

(ii) Uznana, nienastawiona na zysk, nauczająca w pełnym wymiarze godzin instytucja/organizacja nieedukacyjna lub pozarządowa. Produkt detaliczny AE

Academic Open

Academic Select Plus

Umowa Legalizacyjna Get Genuine Windows dla Instytucji Akademickich

B) Biura Administracyjne Instytucji Edukacyjnej
Lokalne, regionalne lub krajowe biura administracyjne jednej lub kilku Instytucji Edukacyjnych opisanych w punkcie A(i) powyżej.
Produkt detaliczny AE

Academic Open

Academic Select Plus

Umowa School (sektor edukacji na poziomie szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej)

Umowa Campus (obejmuje nowy rodzaj rejestracji: Enrollment for Education Solutions) (dla szkół podstawowych/gimnazjów/szkół średnich oraz ponadpodstawowych/wyższych)

Umowa Open Value Subscription for Education Solutions (dla szkół podstawowych/gimnazjów/szkół średnich oraz ponadpodstawowych/wyższych)

Umowa Legalizacyjna Get Genuine Windows dla Instytucji Akademickich

Umowa Microsoft Online Subscription

C) Nauczyciele/Wykładowcy, Pracownicy
Pracujący w pełnym i niepełnym wymiarze godzin Nauczyciele/Wykładowcy i Pracownicy Instytucji Edukacyjnej, zgodnie z definicją w punkcie A(i) powyżej.
Tylko Produkt detaliczny AE
D) Uczniowie/Studenci
 Instytucji Edukacyjnej opisanej w sekcji A(i) powyżej przyjęci w pełnym i częściowym wymiarze godzin oraz Uczniowie/Studenci Instytucji Edukacyjnej opisanej w sekcji A (ii) przyjęci w pełnym wymiarze godzin.
Tylko Produkt detaliczny AE
E) Biblioteki Publiczne
Biblioteka publiczna świadcząca ogólne usługi bibliotekarskie bez opłat dla wszystkich mieszkańców danej społeczności, okręgu lub regionu.
Produkt detaliczny AE

Academic Open

Academic Select Plus

Umowa School

Umowa Legalizacyjna Get Genuine Windows dla Instytucji Akademickich

Umowa Microsoft Online Subscription

F) Muzea Publiczne
Muzeum publiczne utworzone na stałe zasadniczo w celach związanych z pełnieniem funkcji edukacyjnej i estetycznej, zatrudniające profesjonalny personel i regularnie wystawiające konkretne przedmioty dla publiczności.
Produkt detaliczny AE

Academic Open

Academic Select Plus

Umowa School

Umowa Legalizacyjna Get Genuine Windows dla Instytucji Akademickich

Umowa Microsoft Online Subscription

G) Organizacje Charytatywne
Organizacja charytatywna nienastawiona na zysk, której celem jest (i) walka z ubóstwem, (ii) rozwój edukacji, (iii) rozwój opieki społecznej, iv) wspieranie kultury lub v) ochrona środowiska.
Produkt detaliczny AE

Academic Open

Academic Select Plus

Umowa Legalizacyjna Get Genuine Windows dla Instytucji Akademickich

Ważna uwaga dotycząca Szpitali, Systemów Opieki Zdrowotnej oraz Laboratoriów Badawczych:

Szpitale, Systemy Opieki Zdrowotnej i Laboratoria Badawcze NIE kwalifikują się do uzyskania licencji na produkty AE, chyba że podlegają i w całości należą do uprawnionej Instytucji Edukacyjnej, zgodnie z definicją w punktach A(i) i B powyżej, co oznacza, że dana Instytucja Edukacyjna jest jedynym właścicielem danego szpitala, systemu opieki zdrowotnej lub laboratorium badawczego oraz że jest jedynym podmiotem sprawującym kontrolę nad codziennymi działaniami danej instytucji. Należy zauważyć, że szpitale, systemy opieki zdrowotnej i laboratoria badawcze NIE kwalifikują się do zakupu Umowy School i do uwzględnienia w ramach Umowy School zawartej przez Instytucję Edukacyjną, nawet jeśli podlegają i w całości należą do danej Instytucji Edukacyjnej.